Spausdinti

Įstatai

PAŽANGIŲ APŠVIETIMO TECHNOLOGIJŲ VYSTYTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacija (toliau – Asociacija) yra pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio tikslas − koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.
2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
4. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Asociacija už savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal nario prievoles, o narys neatsako pagal Asociacijos prievoles, išskyrus įstatymuose arba įstatuose numatytus atvejus.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

7. Asociacijos misija (strateginis tikslas): sukurti Lietuvoje pažangių apšvietimo technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, ir sudaryti sistemines prielaidas šio aukštųjų technologijų verslo sektoriaus konkurencingumui ir tvariai plėtrai globalizacijos sąlygomis užtikrinti.
8. Asociacijos vizija: tapti nacionaline pažangių apšvietimo technologijų vystymo ir gamybos įmones vienijančia organizacija, užtikrinančia savo narių verslui ir tarpusavio bendradarbiavimui reikiamą aplinką ir atstovaujančia jų bendrus interesus Lietuvoje ir užsienyje.
9. Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai:
9.1. užtikrinti savo narių bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti strateginį Asociacijos tikslą ir sprendžiant iškylančius iššūkius savo narių individualiam ir bendram labui;
9.2. atstovauti savo narių individualiems ir bendriems interesams visose valstybės, savivaldybių valdymo institucijose, regioninėse ir tarptautinėse organizacijose;
9.3. koordinuoti nacionalines pažangių apšvietimo technologijų platformos veiklas, susijusias su minėtos platformos strateginių tikslų pasiekimu;
9.4. užtikrinti Asociacijos narių veiksmų derinimą ir koordinavimą dalyvaujant ES (7BP, COST, EUREKA, EUROSTARS, BONUS) ir kitose tarptautinėse mokslo programose ir/arba iniciatyvose, ir/arba ES struktūrinės paramos projektuose;
9.5. vystyti dialogą su socialiniais partneriais: visuomene, žiniasklaida, mokslo ir studijų institucijomis, kitomis verslo struktūromis, vykdomosios ir atstovaujamosios valdžios institucijomis, formuoti patrauklų apšvietimo verslo sektoriaus socialinį ir investicinį įvaizdį;
9.6. sukurti palankią įstatyminę bazę pažangių apšvietimo technologijų vystymui, produktų gamybai ir eksportui Lietuvoje;
9.7. sudaryti bendrą Asociacijos strategiją, užtikrinančią pažangių apšvietimo technologijų ir verslo tvarią plėtrą Lietuvoje;
9.8. bendradarbiauti su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis siekiant sudaryti prielaidas aukštos kvalifikacijos specialistų ruošimui pažangių apšvietimo technologijų ir verslo sektoriui;
9.9. kaupti, analizuoti ir teikti Asociacijos nariams informaciją apie pažangių apšvietimo technologijų, pramonės ir produktų rinkos raidos procesus Lietuvos, ES šalių ir pasaulio rinkose;
9.10. teikti visokeriopą pagalbą nariams, siekiantiems užmegzti tarptautinius ryšius pažangių apšvietimo technologijų, mokslo ir verslo sferose;
9.11. visokeriopai skatinti ir sudaryti prielaidas pažangių apšvietimo technologijų vystymui Lietuvoje;
9.12. įtraukti į Asociacijos veiklą naujus narius, tame tarpe užsienio partnerius;
9.13. skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą, propaguoti inovacijų kultūrą, stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidą.
10. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
10.1. informuoja ir konsultuoja Asociacijos narius;
10.2. apibendrina ir įvertina Asociacijos narių vidinę, ekonominę informaciją, analizuoja Asociacijos narių veiklą;
10.3. bendradarbiauja ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis;
10.4. reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius;
10.5. atstovauja Asociacijos narių interesams valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose;
10.6. organizuoja leidybinę veiklą, leidžia periodinius ir vienkartinius Asociacijos informacinius leidinius;
10.7. per savo organus siekia įstatymų, kitų norminių teisės aktų, palankių savo narių pagrindinei veiklai, priėmimo;
10.8. rengia užsienio investicijų programas, prireikus teikia valstybės ir savivaldybių valdymo institucijoms pasiūlymus ir išvadas dėl užsienio kapitalo investicijų projektų;
10.9. dalyvauja sudarant trišales sutartis su profesinėmis sąjungomis ir valstybės valdymo institucijomis;
10.10. rengia konkursus, organizuoja paskaitas, seminarus, kursus, mokymus;
10.11. ruošia ir įgyvendina tikslines programas visomis savo narių veiklos kryptimis;
10.12. steigia Asociacijos struktūrinius padalinius;
10.13. siekia užsiregistruoti kaip lobistine veikla užsiimantis juridinis asmuo;
10.14. vykdo verslo aplinkos tyrimus;
10.15. veikia moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo srityje;
10.16. vykdo kitą teisėtą veiklą, reikalingą Asociacijos tikslams pasiekti.
11. Asociacijos veiklos ribojimai yra nustatyti Asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
12. Asociacija, siekdama šiuose Įstatuose nurodytų tikslų, turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys šiuose įstatuose nustatytiems Asociacijos tikslams ir uždaviniams.
14. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu ir turintis bent vieno iš Asociacijos narių rekomendaciją, Asociacijos vadovui pateikia raštišką prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos organų sprendimų, veikti Asociacijos interesais bei sumokėti stojamąjį įnašą.
15. Sprendimą dėl kandidato priėmimo į Asociacijos narius, priima Asociacijos valdyba šių įstatų nustatyta tvarka. Valdybai priėmus sprendimą dėl kandidato priėmimo į Asociacijos narius ir kandidatui įmokėjus stojamąjį įnašą naujasis narys įgyja visas Asociacijos nario teises ir pareigas.
16. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomos išstojimo dienos Asociacijos vadovui pateikia raštišką pranešimą, kuriame nurodo datą, nuo kada jis nutraukia narystę Asociacijoje.
17. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos jos valdybos sprendimu šiais atvejais:
17.1. sąmoningai pažeidinėja Asociacijos įstatus;
17.2. savo veikla kompromituoja Asociaciją;
17.3. vykdo priešingą Asociacijos tikslams veiklą;
17.4. pradelsia nario mokesčio mokėjimus ilgiau kaip 1 metus;
17.5. nevykdo Asociacijos visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir vadovo sprendimų.
18. Išstojusiems ar pašalintiems iš Asociacijos nariams stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
19. Asociacijos narys turi tokias teises:
19.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
19.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
19.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
19.4. bet kada išstoti iš Asociacijos;
19.5. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
20. Asociacijos narys turi tokias pareigas:
20.1. laikytis Asociacijos įstatų;
20.2. tausoti Asociacijos turtą;
20.3. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir vadovo sprendimus;
20.4. laiku ir tinkamai mokėti Asociacijos nario mokestį;
20.5. kitas teisės aktuose ir šiuo įstatuose nustatytas pareigas.

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

21. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

22. Asociacijos organai yra:
22.1. visuotinis narių susirinkimas;
22.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
22.3. vienasmenis valdymo organas – vadovas (direktorius).
23. Už veiklą valdymo organuose jų nariams gali būti atlyginama. Atlyginimo tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

VI. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
25. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nustatytos Asociacijų įstatyme.
26. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
27. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių grupė arba valdyba. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai vadovui pateikia valdybai, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį narių susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio narių susirinkimo kompetencijos.
28. Valdyba, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį narių susirinkimą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų šių įstatų 57 punkte nustatytu būdu pateikia nariams pranešimus, kuriuose turi būti nurodyta visuotinio narių susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas), susirinkimo darbotvarkė, visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
29. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 10 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta įstatų 57 punkte nustatytu būdu, ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo.
30. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 28 punkte nustatyto termino, jei visi nariai pasirašytinai su tuo sutinka.
31. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatų 32 punkte nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Iš anksto raštu balsavę nariai laikomi dalyvavusiais visuotiniame narių susirinkime.
32. Visuotinio narių susirinkimo sprendimui pakeisti Asociacijos įstatus, sprendimui dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
33. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

34. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.
35. Asociacijos valdyba sudaroma iš 10 (dešimties) narių 3 (trejų) metų laikotarpiui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
36. Visuotinis narių susirinkimas renka valdybos narius, atšaukia valdybą ar atskirus jos narius.
37. Valdybos nariu gali būti tik Asociacijos narys fizinis asmuo arba nario juridinio asmens pasiūlytas fizinis asmuo.
38. Valdyba:
38.1. rengia Asociacijos veiklos programas ir teikia jas svarstyti bei tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;
38.2. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui;
38.3. skirsto lėšas Asociacijos veiklai finansuoti;
38.4. parengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui įvertinti valdybos metinę veiklos ataskaitą;
38.5. priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo, tvirtina jų nuostatus, priima sprendimus skirti ir atleisti Asociacijos įsteigtų filialų ir atstovybių vadovus, nutraukia filialų ir atstovybių veiklą;
38.6. sprendžia bendradarbiavimo su valstybinėmis bei nevalstybinėmis institucijomis bei organizacijomis klausimus;
38.7. svarsto Asociacijos narių pasiūlymus;
38.8. sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.
39. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžio iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdybos pirmininkas, arba ne mažiau kaip 3 valdybos narių grupė, arba Asociacijos vadovas. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatoriai valdybos pirmininkui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Valdybos posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Valdybos posėdžio sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka valdybos kompetencijos.
40. Valdybos pirmininkas, priėmęs sprendimą sušaukti valdybos posėdį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų valdybos narių nurodytais elektroninio pašto adresais išsiunčia pranešimus, kuriuose turi būti nurodyta valdybos posėdžio data, laikas ir vieta (adresas), susirinkimo darbotvarkė, sušaukimo iniciatoriai.
41. Valdybos posėdis gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 39 punkte nustatyto termino, jei visi valdybos nariai pasirašytinai su tuo sutinka.
42. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių.
43. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Iš anksto raštu balsavę valdybos nariai laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.
44. Valdybos sprendimu atskiroms Asociacijos veiklos sritims koordinuoti gali būti sudaromi specialūs komitetai. Komiteto narių skaičių, komiteto veiklos sritis ir taisykles tvirtina, komisijos narius skiria valdyba.

VIII. ASOCIACIJOS VADOVAS

45. Asociacijos vadovas (direktorius) yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį 3 (trejų) metų laikotarpiui renka Asociacijos valdyba.
46. Asociacijos vadovas:
46.1. organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą;
46.2. atstovauja Asociacijai visuomenėje, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis ir institucijomis;
46.3. sudaro sandorius Asociacijos vardu. Asociacijos vadovas prieš priimdamas sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 5 000 litų (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) investavimo, perleidimo, nuomos; sprendimus dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos; sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo; sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 5 000 litų; sprendimus sudaryti skolinimosi sandorius, turi gauti valdybos pritarimą;
46.4. atsako už savalaikį ir tinkamą visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;
46.5. atsako už savalaikį ir tinkamą dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
46.6. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
46.7. organizuoja savanoriškus darbus;
46.8. tvarko Asociacijos narių apskaitą;
46.9. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus;
46.10. parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
46.11. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
46.12. įgyvendina kitų Asociacijos organų sprendimus;
46.13. sprendžia kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus.
47. Asociacijos vadovas gali suteikti įgaliojimus ir/ar prokūras kitiems asmenims atstovauti Asociacijai.
48. Asociacijos vadovas už savo veiklą atsiskaito valdybai.

IX. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

49. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant labdaros ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą).
50. Net ir įstatų 49 punkte nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama atlikti veiksmus, nurodytus Asociacijų įstatymo 16 str. 2 dalyje.
51. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose nustatytiems tikslams.
52. Asociacijos vadovas visuotiniam narių susirinkimui, tvirtinančiam Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, pateikia praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:
52.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
52.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
52.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
52.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
52.5. informacija apie Asociacijos lėšų ir turto panaudojimą.
53. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

X. DOKUMENTŲ IR KITOKIOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

54. Asociacijos nario raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos Asociacijos dokumentai nariui pateikiami susipažinti Asociacijos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Asociacijos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos nariui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
55. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKLEBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

56. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai".
57. Nariams pranešimai ir skelbimai yra siunčiami registruotais laiškais arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
58. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Asociacijos vadovas.

XII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

59. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

XIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

60. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu šių įstatų nustatyta tvarka.

XIV.ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

61. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos valdybos sprendimu, priimamu šių įstatų nustatyta tvarka.

XV. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

62. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
63. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

Įstatai pasirašyti 2013 m. gegužės 23 d. Vilniuje.

  • logo arevita jb
  • logo lumo jb
  • logo enim jb
  • logo ledigma jb
  • logo ltlab jb
  • logo lumilita jb