Spausdinti

Apie mus

Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacija (PATVA) yra pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio tikslas − koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Asociacijos misija: sukurti Lietuvoje pažangių apšvietimo technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, ir sudaryti sistemines prielaidas šio aukštųjų technologijų verslo sektoriaus konkurencingumui ir tvariai plėtrai globalizacijos sąlygomis užtikrinti.

Asociacijos vizija: tapti nacionaline pažangių apšvietimo technologijų vystymo ir gamybos įmones vienijančia organizacija, užtikrinančia savo narių verslui ir tarpusavio bendradarbiavimui reikiamą aplinką ir atstovaujančia jų bendrus interesus Lietuvoje ir užsienyje.

Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai:

 1. užtikrinti savo narių bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti strateginį Asociacijos tikslą ir sprendžiant iškylančius iššūkius savo narių individualiam ir bendram labui;
 2. atstovauti savo narių individualiems ir bendriems interesams visose valstybės, savivaldybių valdymo institucijose, regioninėse ir tarptautinėse organizacijose;
 3. koordinuoti nacionalines pažangių apšvietimo technologijų platformos veiklas, susijusias su minėtos platformos strateginių tikslų pasiekimu;
 4. užtikrinti Asociacijos narių veiksmų derinimą ir koordinavimą dalyvaujant ES (7BP, COST, EUREKA, EUROSTARS, BONUS) ir kitose tarptautinėse mokslo programose ir/arba iniciatyvose, ir/arba ES struktūrinės paramos projektuose;
 5. vystyti dialogą su socialiniais partneriais: visuomene, žiniasklaida, mokslo ir studijų institucijomis, kitomis verslo struktūromis, vykdomosios ir atstovaujamosios valdžios institucijomis, formuoti patrauklų apšvietimo verslo sektoriaus socialinį ir investicinį įvaizdį;
 6. sukurti palankią įstatyminę bazę pažangių apšvietimo technologijų vystymui, produktų gamybai ir eksportui Lietuvoje;
 7. sudaryti bendrą Asociacijos strategiją, užtikrinančią pažangių apšvietimo technologijų ir verslo tvarią plėtrą Lietuvoje;
 8. bendradarbiauti su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis siekiant sudaryti prielaidas aukštos kvalifikacijos specialistų ruošimui pažangių apšvietimo technologijų ir verslo sektoriui;
 9. kaupti, analizuoti ir teikti Asociacijos nariams informaciją apie pažangių apšvietimo technologijų, pramonės ir produktų rinkos raidos procesus Lietuvos, ES šalių ir pasaulio rinkose;
 10. teikti visokeriopą pagalbą nariams, siekiantiems užmegzti tarptautinius ryšius pažangių apšvietimo technologijų, mokslo ir verslo sferose;
 11. visokeriopai skatinti ir sudaryti prielaidas pažangių apšvietimo technologijų vystymui Lietuvoje;
 12. įtraukti į Asociacijos veiklą naujus narius, tame tarpe užsienio partnerius;
 13. skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą, propaguoti inovacijų kultūrą, stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidą.

Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

 1. informuoja ir konsultuoja Asociacijos narius;
 2. apibendrina ir įvertina Asociacijos narių vidinę, ekonominę informaciją, analizuoja Asociacijos narių veiklą;
 3. bendradarbiauja ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis;
 4. reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius;
 5. atstovauja Asociacijos narių interesams valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose;
 6. organizuoja leidybinę veiklą, leidžia periodinius ir vienkartinius Asociacijos informacinius leidinius;
 7. per savo organus siekia įstatymų, kitų norminių teisės aktų, palankių savo narių pagrindinei veiklai, priėmimo;
 8. rengia užsienio investicijų programas, prireikus teikia valstybės ir savivaldybių valdymo institucijoms pasiūlymus ir išvadas dėl užsienio kapitalo investicijų projektų;
 9. dalyvauja sudarant trišales sutartis su profesinėmis sąjungomis ir valstybės valdymo institucijomis;
 10. rengia konkursus, organizuoja paskaitas, seminarus, kursus, mokymus;
 11. ruošia ir įgyvendina tikslines programas visomis savo narių veiklos kryptimis;
 12. steigia Asociacijos struktūrinius padalinius;
 13. siekia užsiregistruoti kaip lobistine veikla užsiimantis juridinis asmuo;
 14. vykdo verslo aplinkos tyrimus;
 15. veikia moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo srityje;
 16. vykdo kitą teisėtą veiklą, reikalingą Asociacijos tikslams pasiekti.

Asociacijos veiklos ribojimai yra nustatyti Asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Asociacija, siekdama šiuose Įstatuose nurodytų tikslų, turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 • logo arevita jb
 • logo lumo jb
 • logo enim jb
 • logo ledigma jb
 • logo ltlab jb
 • logo lumilita jb